§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz wydarzenia „Webinar z Tomkiem Palakiem” (dalej jako Wydarzenie), organizowanego przez PrezArt Kamil Kozieł (dalej jako Organizator) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze strony.  
 1. Organizatorem jest Kamil Kozieł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PrezArt Kamil Kozieł, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, NIP: 6612211889, REGON: 260338217, e-mail: kontakt@kamilkoziel.pl. 
 1. Strona ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z Wydarzeniem oraz możliwości zakupu wstępu na Wydarzenie w ramach płatnych Usług świadczonych przez Organizatora. 
 1. Użytkownik akceptuje Regulamin z chwilą zakupu wstępu na Wydarzenie. 
 1. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz Strony zgodnie z jej przeznaczeniem. 

§ 2  

Definicje regulaminowe  

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora.  
 1. Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, w tym przede wszystkim dostarczenie Użytkownikom informacji związanych z Wydarzeniem oraz możliwości zakupu wstępu na Wydarzenie. 
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 1. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wstępu na Wydarzenie zawarta między Użytkownikiem a Organizatorem za pośrednictwem Strony.   
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający zakup wstępu na Wydarzenie. 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Organizatorem.  

§ 3 

Korzystanie z możliwości Strony 

 1. Do korzystania ze Strony lub uczestniczenia w Wydarzeniu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  
 1. dostęp do Internetu,  
 1. standardowy system operacyjny,  
 1. standardowa przeglądarka internetowa,  
 1. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. Na Stronie Użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacjami związanymi z Wydarzeniem oraz możliwości zakupu wstępu na Wydarzenie. 
 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zapoczątkowania uzupełnienia danych w panelu. Wskazaną kwotę (cenę usługi) należy uiścić od razu po wybraniu systemu płatności. 
 1. Przesłanie Formularza Zamówienia staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby dokonać zakupu. W przypadku jej niewyrażenia, Organizator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. 
 1. Użytkownik obowiązany jest do:  
 1. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich;  
 1. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym; 
 1. przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Organizatora w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.   
 1. Reklamacje związanie z działaniem Strony Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: kontakt@kamilkoziel.pl. 
 1. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Użytkownika:  
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:  
 1. żądania Użytkownika 
 1. danych kontaktowych składającego reklamację. 
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 4  

Prawa i obowiązki Organizatora  

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę̨ wyższą rozumie się̨ zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, w szczególności takie jak: wojna, pożar, epidemia, powódź́, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się̨ również̇ bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń́, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się̨.   
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Strony, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.   
 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony oraz Wydarzenia. 
 1. Organizator zapewnia całodobowy dostęp do Strony, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych.  

§ 5  

Warunki zawierania i wykonywania umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Organizatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia na Stronie. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zamówienia w celu zakupu odpłatnej Usługi oferowanej przez Organizatora.  
 1. Strona wykorzystuje dane pozyskane z wypełnionego Formularza Zamówienia, czyli:  
 1. imienia i nazwiska, 
 1. adresu poczty elektronicznej, 
 1. numer NIP (fakultatywnie, jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę – wówczas Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną). 
 1. W przypadku wyboru płatności Visa Strona wykorzystuje również dane pozyskane w związku z dokonywaną płatnością, czyli: 
 1. numer karty, 
 1. datę ważności karty, 
 1. kod CVC. 
 1. Klient nie może uzyskać dostępu do Wydarzenia anonimowo ani pod pseudonimem.  
 1. Cena Usługi uwidoczniona na Stronie jest podana w złotych polskich jest ceną brutto i zawiera podatki. O łącznej cenie Usługi wraz z podatkami będącego przedmiotem Zamówienia, Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.  
 1. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Użytkownik niezwłocznie otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z linkiem, pod którym będzie można wziąć udział w Wydarzeniu. 
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy, zawierającej warunki uczestnictwa w Wydarzeniu następuje poprzez:  
 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej;  
 1. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.  
 1. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Organizatora.   
 1. Podczas Wydarzenia zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w trakcie trwania Wydarzenia. Organizator posiada prawo usunięcia treści bezprawnych.  
 1. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo Użytkownik powinien kliknąć́ w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz postępować́ zgodnie z przekazywanymi instrukcjami.   

§ 6  

Prawa autorskie  

 1. Organizator oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do materiałów wykorzystywanych w trakcie Wydarzenia. 
 1. Organizator zobowiązuje się, że materiały udostępnione po wydarzeniu (m.in. nagranie) będą zgodne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami. 
 1. Użytkownik zakupując dostęp do Wydarzenia nie otrzymuje praw do wykorzystywanych w nim materiałów, w tym w szczególności do:  
 1. rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;  
 1. zwielokrotniania, włączając w to prawo do to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi utworami lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;    
 1. rozporządzania materiałami udostępnionymi po Wydarzeniu i ich opracowaniami, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich.  
 1. Naruszenie postanowień §6 ust. 3 niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Organizatora. 

§ 8 

Sposoby i terminy płatności  

 1. Płatność za dostęp do Wydarzenia dokonywana jest przez usługę EasyCard operowaną przez easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000821672, NIP: 9512554309, REGON: kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN za pomocą wybranej płatności elektronicznej.  
 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są dokonywane za pośrednictwem systemu płatności Stripe. Pełne informacje oraz zasady korzystania z zewnętrznego systemu płatności znajdują się na stronie firmy: www.stripe.com.    
 1. Płatność dokonywana jest automatycznie w momencie wykonania transakcji, po akceptacji przez Użytkownika. Potwierdzenie dokonanej płatności powinno zostać dodatkowo przesłane na adres e-mail, podany przez Użytkownika. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy Konsumenta  

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku, gdy usługa świadczona elektronicznie została dostarczona w całości a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 
 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z linkiem do Wydarzenia. Ze względu na charakter świadczenia, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.  
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta.  

§ 10  

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator.  
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi Zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.  
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności znajdującej się pod adresem https://kamilkoziel.pl/polityka-prywatnosci

§ 11  

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń  

 1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.  
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:  
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,  
 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem,  
 1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.  
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.  
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 12 

Postanowienia końcowe  

 1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Organizatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.   
 1. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.  
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2023 r.