§ 1  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z zakupem dostępu do Wydarzenia, dostępnego pod poniższym adresem internetowym: https://app.easycart.pl/checkout/prezart/webinar-z-tomkiem-palakiem , obsługiwanym przez Administratora wymienionego w §2. 

§ 2  

Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas zakupu dostępu do Wydarzenia jest Kamil Kozieł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PrezArt Kamil Kozieł, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, NIP: 6612211889, REGON: 260338217, e-mail: kontakt@kamilkoziel.pl. 

§ 3 

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

§ 4 

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 1. W celu realizacji usługi dane przekazane Administratorowi są przesyłane do easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000821672, NIP: 9512554309, REGON: kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN., która obsługuje prowadzenie usługi. 

§ 5  

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje do Formularza Zamówienia podczas zakupu dostępu do Wydarzenia. Dane wskazane w § 6 ust. 1 i ust. 2 są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 6 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to: 
 1. imię i nazwisko; 
 1. adres poczty elektronicznej; 
 1. numer NIP (fakultatywnie, jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę – wówczas Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną). 
 1. W przypadku wyboru płatności Visa Strona wykorzystuje również dane pozyskane w związku z dokonywaną płatnością, czyli: 
 1. numer karty, 
 1. datę ważności karty, 
 1. kod CVC. 
 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora mają na celu przesłanie linka do Wydarzenia, po wyrażeniu przez Użytkownika akceptacji Polityki poprzez checkbox znajdujący się w Formularzu. 
 1. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy. 
 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 7 

 1. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do: 
 1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych; 
 1. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek; 
 1. usunięcia danych; 
 1. ograniczenia przetwarzania danych; 
 1. przenoszenia danych; 
 1. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w dowolnym momencie; 
 1. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kamilkoziel.pl. 
 1. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat: 
 1. celów przetwarzania; 
 1. kategorii danych osobowych; 
 1. planowanego okresu przechowywania danych; 
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Dane przetwarzane są do momentu ich usunięcia. Usunięcie danych następuje po przesłaniu Użytkownikom nagrania Wydarzenia. 

§ 8 

Administrator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych “RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 9 

Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.